Свежие комментарии

2 ДЕКАБРЯ - ПРАЗДНОВАНИЕ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ "В СКОРБЕХ И ПЕЧАЛЕХ УТЕШЕНИЕ".

sedm24from50th01 (700x560, 82Kb)

Об­сто­я­тель­ства пер­во­на­чаль­но­го про­ис­хож­де­ния об­ра­за Бо­жи­ей Ма­те­ри «В скор­бех и пе­ча­лех Уте­ше­ние» неиз­вест­ны, но пись­мо ико­ны сви­де­тель­ству­ет о том, что она очень древ­няя.

Есть пре­да­ние, что ико­на при­над­ле­жа­ла ца­ре­град­ско­му пат­ри­ар­ху свя­ти­те­лю Афа­на­сию III, с ко­то­рым она по­бы­ва­ла во всех ски­та­ни­ях и пу­те­ше­стви­ях вла­ды­ки и в 1653 го­ду впер­вые при­бы­ла в Рос­сию.

По­сле кон­чи­ны свя­ти­те­ля в 1654 го­ду ико­на бы­ла до­став­ле­на в Афон­ский мо­на­стырь Ва­то­пед, где и про­бы­ла до ок­тяб­ря 1849 го­да, ко­гда был от­крыт рус­ский Ан­дре­ев­ский скит. То­гда про­жи­вав­ший на по­кое в Ва­то­пе­де мит­ро­по­лит Гри­го­рий пе­ре­дал ико­ну но­во­от­кры­ва­е­мо­му ски­ту как бла­го­сло­ве­ние от оби­те­ли. Об­раз стал ке­лей­ной свя­ты­ней ос­но­ва­те­ля рус­ско­го Ан­дре­ев­ско­го ски­та на Афоне иерос­хи­мо­на­ха Вис­са­ри­о­на (Ва­ви­ло­ва). Ко­гда 11 ок­тяб­ря 1849 го­да по­сле­до­ва­ло от­кры­тие это­го ски­та, Вис­са­ри­он бла­го­сло­вил бра­тию об­ра­зом со сло­ва­ми: «Да бу­дет сия ико­на вам от­ра­дою и уте­ше­ни­ем в скор­бях и пе­ча­лях».

Про­слав­ле­ние это­го об­ра­за со­вер­ши­лось в Рос­сии, в Вят­ской гу­бер­нии, в 1863 го­ду, ко­гда в го­род Сло­бод­ской этой гу­бер­нии при­был с Афо­на иеро­мо­нах Па­и­сий, при­вез­ший с со­бой ико­ну Бо­го­ма­те­ри «В скор­бех и пе­ча­лех Уте­ше­ние».

Об­раз этот укра­шен был бо­га­той се­реб­ря­ной с по­зо­ло­той ри­зой с брил­ли­ан­то­вым вен­цом на гла­ве Бо­го­ма­те­ри. Он был по­ме­щен в жен­ском Хри­сто­рож­де­ствен­ском мо­на­сты­ре, в хра­ме Рож­де­ства Хри­сто­ва. Ко­гда о. Па­и­сий уже со­би­рал­ся воз­вра­тить­ся на Свя­тую го­ру, от ико­ны Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы про­изо­шло чу­дес­ное ис­це­ле­ние 18-лет­не­го немо­го юно­ши, по­сле че­го к об­ра­зу на­ча­лось на­сто­я­щее па­лом­ни­че­ство. Мно­гие страж­ду­щие бо­го­моль­цы по­лу­чи­ли ис­це­ле­ние и уте­ше­ние в сво­их пе­ча­лях от свя­то­го об­ра­за в те дни.

За­тем свя­тая ико­на с боль­ши­ми по­че­стя­ми бы­ла пе­ре­не­се­на в жен­ский Пре­об­ра­жен­ский мо­на­стырь г. Вят­ки, а в Сло­бод­ском остал­ся точ­ный спи­сок с чу­до­твор­но­го об­ра­за, вы­пол­нен­ный тем са­мым ис­це­лен­ным 18-лет­ним юно­шей. Ду­хов­ный подъ­ем вят­чан был на­столь­ко ве­лик, что «Вят­ские гу­берн­ские ве­до­мо­сти» на­ка­нуне Ве­ли­ко­рец­ко­го крест­но­го хо­да срав­ни­ва­ли его по ре­ли­ги­оз­но­му на­строю со встре­чей афон­ской свя­ты­ни.

О. Па­и­сий, от­прав­ля­ясь на Афон, оста­вил в Пре­об­ра­жен­ском мо­на­сты­ре спи­сок чу­до­твор­ной ико­ны, а 26 июня 1871 го­да во имя ико­ны «В скор­бех и пе­ча­лех Уте­ше­ние» в Вят­ке был за­ло­жен храм, ко­то­рый стро­ил­ся бо­лее 11 лет. 31 ав­гу­ста 1882 го­да, в день По­ло­же­ния Чест­но­го по­я­са Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, ар­хи­епи­скоп Ап­по­лос освя­тил храм, в ко­то­ром каж­дую суб­бо­ту пе­ред об­ра­зом чи­тал­ся ака­фист. Раз в два го­да, в па­мять о пре­бы­ва­нии свя­той ико­ны в Вят­ском крае и про­ис­хо­див­ших от нее чу­дес­ных ис­це­ле­ни­ях, со­вер­ша­лись тор­же­ствен­ные крест­ные хо­ды по всей епар­хии.

19 но­яб­ря 1866 го­да в Сло­бод­ском Хри­сто­рож­де­ствен­ском мо­на­сты­ре на спи­сок чу­до­твор­но­го об­ра­за Бо­жи­ей Ма­те­ри «В скор­бех и пе­ча­лех Уте­ше­ние» бы­ла тор­же­ствен­но воз­ло­же­на при­слан­ная с Афо­на по­зо­ло­чен­ная ри­за, а в вос­по­ми­на­ние пер­во­го ис­це­ле­ния от ико­ны (немо­го юно­ши, ко­то­рый и вы­пол­нил спи­сок), в мо­на­сты­ре со­вер­ша­лась осо­бо тор­же­ствен­ная служ­ба. В этот день и бы­ло уста­нов­ле­но празд­но­ва­ние в честь чу­до­твор­но­го об­ра­за Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы.

27 мар­та 1890 го­да свя­ты­ня бы­ла до­став­ле­на в Рос­сию и по­ме­ще­на в Санкт-Пе­тер­бур­ге в Бла­го­ве­щен­ском со­бо­ре при под­во­рии Ан­дре­ев­ско­го ски­та. В са­мой оби­те­ли бы­ла остав­ле­на его точ­ная ко­пия. Граж­дане го­ро­да день и ночь спе­ши­ли тол­па­ми по­кло­нить­ся чу­до­твор­но­му об­ра­зу. Бла­го­дать Бо­жия то­гда же из­во­ли­ла про­сла­вить ико­ну Бо­го­ма­те­ри мно­го­чис­лен­ны­ми чу­до­тво­ре­ни­я­ми.

Сей­час об­раз на­хо­дит­ся в Санкт-Пе­тер­бург­ском Свя­то-Ни­коль­ском со­бо­ре, а чти­мый спи­сок со свя­той ико­ны – в сло­бод­ском Свя­то-Ека­те­ри­нин­ском со­бо­ре. В 1999 го­ду пре­стол од­но­го из хра­мов быв­ше­го муж­ско­го Кре­сто­воз­дви­жен­ско­го мо­на­сты­ря в г. Сло­бод­ском был освя­щен в честь чу­до­твор­но­го об­ра­за.

В Алек­си­е­во-Ака­то­вом жен­ском мо­на­сты­ре г. Во­ро­не­жа так­же хра­нит­ся спи­сок с афон­ской свя­ты­ни, на ко­то­ром на­пи­са­но: «сия ико­на на­пи­са­на и освя­ще­на на свя­той Афон­ской Го­ре в Рус­ской Оби­те­ли Свя­то­го Иоан­на Зла­то­усто­го при на­сто­я­те­ле иерос­хи­мо­на­хе Ки­рил­ле 1905 го­да». В 1999 го­ду ико­на за­ми­ро­то­чи­ла.

Ико­на «В скор­бех и пе­ча­лех Уте­ше­ние» устро­е­на в ви­де створ­ча­то­го склад­ня. Кро­ме Пре­чи­стой Бо­го­ма­те­ри, на ней изо­бра­же­ны свя­тые ве­ли­ко­му­че­ни­ки Ге­ор­гий По­бе­до­но­сец и Ди­мит­рий Со­лун­ский на ко­нях, свя­той Иоанн Пред­те­ча и свя­той апо­стол и еван­ге­лист Иоанн Бо­го­слов, пре­по­доб­ные Ан­то­ний, Ев­фи­мий, Онуф­рий, Сав­ва Освя­щен­ный, свя­ти­те­ли Спи­ри­дон Три­ми­фунт­ский и Ни­ко­лай Чу­до­тво­рец. Об­раз укра­шен несколь­ки­ми ри­за­ми, од­на из ко­то­рых – зо­ло­тая.

2 ДЕКАБРЯ - ПРАЗДНОВАНИЕ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ "В СКОРБЕХ И ПЕЧАЛЕХ УТЕШЕНИЕ".

Тропарь Божией Матери пред иконой Ея «В скорбех и печалех Утешение»

глас 5

Утоли́ боле́зни многовоздыха́ющия души́ моея́, Утоли́вшая вся́ку сле́зу от лица́ земли́: Ты́ бо челове́ком боле́зни отго́ниши и гре́шных ско́рби разруша́еши, Тебе́ бо вси́ стяжа́хом наде́жду и утвержде́ние, Пресвята́я Ма́ти Де́во.

Перевод: Облегчи болезни много воздыхающей души моей, удалившая всякую слезу с лица земли: ибо Ты от людей болезни отгоняешь, и уныние грешных прекращаешь. Ибо в Тебе все мы обрели надежду и утверждение, Пресвятая Матерь-Дева.

2 ДЕКАБРЯ - ПРАЗДНОВАНИЕ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ "В СКОРБЕХ И ПЕЧАЛЕХ УТЕШЕНИЕ".

Кондак Божией Матери пред иконой Ея «В скорбех и печалех Утешение»

глас 6

Не вве́ри мя́ челове́ческому предста́тельству, Пресвята́я Влады́чице, но приими́ моле́ние раба́ Твоего́: ско́рбь бо обдержи́т мя́, терпе́ти не могу́ де́монскаго стреля́ния, покро́ва не и́мам, ниже́ где́ прибе́гну окая́нный, всегда́ побежда́емь, и утеше́ния не и́мам, ра́зве Тебе́, Влады́чице ми́ра, упова́ние и предста́тельство ве́рных, не пре́зри моле́ние мое́, поле́зно сотвори́.

Перевод: Не вверяй меня человеческому заступлению, Пресвятая Владычица, но прими моление раба Твоего: ибо скорбь объяла меня, не могу выносить стрел, демонами пущенных; защиты нет у меня и некуда прибегнуть мне, несчастному, со всех сторон боримому и не имеющему утешения, кроме Тебя. Владычица мира, надежда и Заступница верных, не презри моления моего, полезное мне сотвори!

2 ДЕКАБРЯ - ПРАЗДНОВАНИЕ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ "В СКОРБЕХ И ПЕЧАЛЕХ УТЕШЕНИЕ".

Молитва Божией Матери пред иконой Ея «В скорбех и печалех Утешение»:

К кому́ возопию́, Влады́чице? К кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небе́сная? Кто́ пла́ч мо́й и воздыха́ние мое́ прии́мет, а́ще не Ты́, Пренепоро́чная, Наде́ждо христиа́н и Прибе́жище на́м, гре́шным? Кто́ па́че Тебе́ в напа́стех защити́т? Услы́ши у́бо стена́ние мое́ и приклони́ у́хо Твое́ ко мне́, Влады́чице Ма́ти Бо́га моего́, и не пре́зри мене́, тре́бующаго Твоея́ по́мощи, и не отри́ни мене́, гре́шнаго. Вразуми́ и научи́ мя́, Цари́це Небе́сная; не отступи́ от мене́, раба́ Твоего́, Влады́чице, за ропта́ние мое́, но бу́ди мне́ Ма́ти и Засту́пница. Вруча́ю себе́ ми́лостивому покро́ву Твоему́: приведи́ мя́, гре́шнаго, к ти́хой и безмяте́жной жи́зни, да пла́чуся о гресе́х мои́х. К кому́ бо прибе́гну пови́нный а́з, а́ще не к Тебе́, упова́нию и прибе́жищу гре́шных, наде́ждою на неизрече́нную ми́лость Твою́ и щедро́ты Твоя́ окриля́емь? О, Влады́чице, Цари́це Небе́сная! Ты́ мне́ упова́ние и прибе́жище, покро́в и заступле́ние и по́мощь. Цари́це моя́ Преблага́я и ско́рая Засту́пнице, покры́й Твои́м хода́тайством моя́ прегреше́ния, защити́ мене́ от вра́г ви́димых и неви́димых; умягчи́ сердца́ злы́х челове́к, возстаю́щих на мя́. О, Ма́ти Го́спода моего́ Творца́! Ты́ еси́ ко́рень де́вства и неувяда́емый цве́т чистоты́. О, Богороди́тельнице! Ты́ пода́ждь ми́ по́мощь немощству́ющему плотски́ми страстьми́ и боле́знующему се́рдцем, еди́но бо Твое́ и с Тобо́ю Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего и́мам заступле́ние; и Твои́м пречу́дным заступле́нием да изба́влюся от вся́кия беды́ и напа́сти, о, Пренепоро́чная и Пресла́вная Бо́жия Ма́ти Мари́е. Те́мже со упова́нием глаго́лю и вопию́: ра́дуйся, Благода́тная, ра́дуйся, Обра́дованная, ра́дуйся, Преблагослове́нная, Госпо́дь с Тобо́ю! Ами́нь.

2 ДЕКАБРЯ - ПРАЗДНОВАНИЕ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ "В СКОРБЕХ И ПЕЧАЛЕХ УТЕШЕНИЕ".

Картина дня

наверх